Polityka Zarządzania

Polityka jakości, środowiskowa, bezpieczeństwa i higieny pracyWszystkie działania „SINTUR" sp. z o.o. są zorientowane na jakość naszych wyrobów i usług spełniających oczekiwania naszych klientów przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy.

Wszystkie działania są realizowane w ramach funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który tworzą:

 • System zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10
 • System zarządzania środowiskiem zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015-09
 • System zarządzania BHP zgodny z normą PN ISO 45001:2018-06

W celu spełnienia wymagań i oczekiwań naszych klientów, Spółka „SINTUR” realizuje działania projakościowe obejmujące:

 • ciągłe doskonalenie procesów oraz poziomu usług ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska, innowacyjność techniczną i technologiczną oraz zapewnienie jakości produkowanych wyrobów,
 • unowocześnianie wyposażenia technologicznego zapewniające wysoki poziom techniczny i jakościowy produkowanych wyrobów,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji przez wszystkich pracowników Spółki,
 • unowocześnianie i doskonalenie metod badawczych w celu właściwej kontroli procesów technologicznych,
 • nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami,
 • prowadzenie badań wyrobów w celu spełnienia przez nie wymagań, norm i przepisów prawnych,
 • ciągłe doskonalenie Systemu zarządzania jakością.
 • przestrzeganie wymagań Kodeksu Etycznego Spółki, a także Kodeksu Postępowania Responsible Business Alliance (RBA).

Realizacja procesów technologicznych wytwarzania wyrobów w Spółce wiąże się z powstawaniem odpadów, emisją zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzaniem ścieków, a także występowaniem zagrożeń na stanowiskach pracy. Stąd działania proekologiczne Spółki „SINTUR” skierowane są przede wszystkim na:

 • spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności wszystkich, mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań
  w tym zakresie, w tym także umownych, które dotyczą aspektów środowiskowych naszej firmy,
 • segregację powstających odpadów w celu zapewnienia ich odzysku lub bezpiecznej utylizacji,
  ograniczenie i zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • kontrolowanie racjonalnego zużycia mediów (woda, energia elektryczna, paliwa),
 • monitorowanie i zapobieganie przekraczaniu dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń (emisja, ścieki),
 • ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zagadnień ochrony środowiska,
 • ciągłe dążenie do doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w celu poprawy środowiskowych efektów działalności,
 • szybkie i rzetelne informowanie zainteresowanych stron o wpływie Spółki na środowisko.

Działania firmy zorientowane są również na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ciągłą poprawę wyników w tym obszarze z uwzględnieniem:

 • spełnienia zobowiązań dotyczących zgodności wszystkich, mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych dotyczących bhp, oraz innych wymagań dotyczących organizacji w tym zakresie,
 • zapobiegania urazom i dolegliwościom zdrowotnym związanym z pracą,
 • eliminowania zagrożeń i zmniejszenia ryzyk BHP,
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez szkolenie i uczestnictwo w działaniach na rzecz bhp,
 • konsultowania i udziału pracowników oraz przedstawicieli pracowników.

Kierownictwo Spółki deklaruje stosowanie odpowiednich metod i organizacji pracy oraz zapewnienie zasobów i środków na efektywną realizację tej Polityki oraz dalsze doskonalenie Systemu Zarządzania. Polityka dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych przez opublikowanie jej w wyznaczonych miejscach na terenie Spółki oraz umieszczenie jej na stronie internetowej www.sintur.com.pl

Prezes Zarządu Spółki
Romualda Zajdel-Pawlak

Szadów Pański, dnia 30.05.2022

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.