SINTUR SPÓŁKA Z O.O.

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójnośći CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Polityka Zarządzania

Email Drukuj PDF

Wszystkie działania „SINTUR" sp. z o.o. są zorientowane na jakość naszych wyrobów i usług spełniających oczekiwania naszych klientów przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy.

Wszystkie działania są realizowane w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania, który tworzą:

 •  System zarządzania jakością zgodny z normą    PN-EN ISO 9001:2009
 •  System zarządzania środowiskiem wg        PN-EN ISO 14001:2005
 •  oraz System zarządzania BHP wg        PN-N-18001:2004


W celu spełnienia wymagań i oczekiwań naszych klientów „SINTUR" realizuje działania projakościowe obejmujące:

 •  ciągłe doskonalenie procesów oraz poziomu usług ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska, innowacyjność techniczną i technologiczną oraz zapewnienie jakości  produkowanych wyrobów;
 •  unowocześnianie wyposażenia technologicznego zapewniające wysoki poziom techniczny i jakościowy produkowanych wyrobów;
 •  stałe podnoszenie kwalifikacji przez wszystkich pracowników Spółki;
 •  unowocześnianie i doskonalenie metod badawczych w celu właściwej kontroli procesów technologicznych;
 •  nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami;
 •  prowadzenie badań wyrobów w celu spełnienia przez nie wymagań norm i przepisów prawnych;


Realizacja procesów technologicznych wytwarzania wyrobów w Spółce wiąże się z powstawaniem odpadów, emisją zanieczyszczeń do powietrza, odprowadzania ścieków, a także występowania zagrożeń na stanowiskach pracy. Stąd działania proekologiczne " Sinturu" skierowane są przede wszystkim na:

 •  spełnienie wszystkich, mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań w tym zakresie, w tym także umownych, które dotyczą aspektów środowiskowych naszej firmy;
 •  segregację powstających odpadów w celu zapewnienia ich odzysku lub bezpiecznej utylizacji;
 •  ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska
 •  kontrolowanie racjonalnego zużycia mediów (woda, energia elektryczna, paliwa);
 •  monitorowanie i zapobieganie przekraczaniu dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń (emisja, ścieki);
 •  ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zagadnień ochrony środowiska;
 •  ciągłe dążenie do doskonalenia systemu zarządzania oraz efektów działalności środowiskowej;
 •  szybkie i rzetelne informowanie zainteresowanych stron o wpływie Spółki na środowisko.


Działanie firmy zorientowane jest również na stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności na:

 •  wyeliminowanie wypadków przy pracy;
 •  zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w toku wykonywania procesów  technologicznych;
 •  zapobieganie chorobom zawodowym.
 •  spełnianie wymagań przepisów prawnych dotyczących bhp;
 •  podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenie i uczestnictwo w działaniach na rzecz bhp.


Kierownictwo Spółki deklaruje stosowanie odpowiednich metod i organizacji pracy oraz zapewnienie środków na efektywną realizację tej Polityki oraz dalsze doskonalenie Systemu Zarządzania.
Polityka zarządzania dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych poprzez opublikowanie jej w wyznaczonych miejscach na terenie Spółki oraz umieszczenie jej na stronie internetowej www.sintur.com.pl.

Niniejsza polityka została    
ustanowiona w marcu 1996 r.                                                                                                                               Prezes Zarządu Spółki
i jest w sposób ciągły aktualizowana                                                                                                                  Romualda Zajdel-Pawlak
i kontynuowana.                                                                                                           


Szadów Pański, dnia 4.01.2013